Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Voortgezet Onderwijs

Gepubliceerd op 2022-07-01

De partijen bij de cao Voortgezet Onderwijs hebben op 23 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 30 april 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juli met 4,75%

Medewerkers die op 1 juli in dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering van € 500,- (naar rato). Deze uitkering is pensioengevend.
Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse bruto-uitkering van € 275,-.

Werkdrukverlichting

Vanaf het schooljaar 2022/2023 is er voor de gehele sector structureel 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen ter bevordering van  werkdrukverlichting. Het bedrag wordt verdeeld over alle schoolbesturen aan de hand van een tarief per leerling. Cao-partijen hebben afgesproken dat 150 miljoen wordt besteed met een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel in overleg treden over de te nemen maatregelen. Daarnaast is er 150 miljoen beschikbaar voor een individueel component waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting.

Professionalisering

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat het kabinet 53 miljoen euro investeert in professionalisering van leraren op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening. Deze middelen worden met een tarief per leerling aan de scholen beschikbaar gesteld. Op schoolniveau worden deze middelen vertaald in een toekenning van 16 uur extra professionalisering voor leraren. Deze uren worden in overleg met de leidinggevende door de leraar besteed aan professionalisering op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening.

Taakbeleid/professionele dialoog

Een belangrijke uitkomst van het Flankerend traject is dat de professionele dialoog leidend moet zijn bij het vormgeven van het taakbeleid. Leraren/lerarenteams treden hierbij samen in overleg over de werkverdeling binnen de school. Dit uitgangspunt van het professioneel dialoog hebben cao-partijen in dit akkoord ook al centraal gesteld bij de besteding van de werkdrukmiddelen.

Schoolleiders

In het Onderwijsakkoord is afgesproken structureel 10 miljoen te investeren in professionalisering van schoolleiders waaronder de invoering van een schoolleidersbeurs. Daarmee krijgen schoolleiders de mogelijkheid - gelijk aan leraren met de lerarenbeurs - een aanvraag te doen voor de financiering van een bachelor- of masteropleiding.

Arbeidsmarkttoelage achterstandsscholen

In 2021 heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor arbeidsmarkttoelagen voor scholen met veel kwetsbare leerlingen. Het huidige kabinet heeft besloten deze eenmalige maatregel structureel te maken vanaf het schooljaar 2023/2024.

Vernieuwing CAO VO

Sociale partners zijn van mening dat de CAO VO eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar moet zijn. Helaas is dat vaak niet zo. De CAO VO is dik en op sommige onderdelen moeilijk leesbaar en complex. Daarmee is de cao niet altijd voor iedereen even toegankelijk. Sociale partners spreken daarom af om een (extern) onderzoek uit te laten voeren naar hoe het anders kan, met als intentie de CAO VO te vernieuwen tot een modern en makkelijk te lezen document.

Betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Door deze wet krijgen ouders straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is wel dat ouders deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. In de CAO VO is echter al een regeling voor betaald ouderschapsverlof opgenomen. Sociale partners spreken dan ook af dat per 2 augustus 2022 het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur gedurende het eerste levensjaar van het kind wordt verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu