Terug naar Kennisbank

Voortgezet Onderwijs

Gepubliceerd op 2020-04-09

april 2020

Onderhandelingsresultaat cao voortgezet onderwijs

De partijen bij de cao Voortgezet Onderwijs hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Corona

In het onderhandelingsakkoord wordt aandacht gegeven aan de omstandigheden waarin dit onderhandelingsakkoord is afgesproken. Cao-partijen hebben gemeend de al langer lopende onderhandelingen over een nieuwe cao tijdens deze coronacrisis niet op te schorten. Mede vanuit de gedachte dat het in deze omstandigheden wenselijk is om duidelijkheid te hebben over het arbeidsvoorwaardenpakket. Maar ook omdat de al langer lopende vraagstukken in het voortgezet onderwijs na de coronacrisis nog steeds actueel en urgent zullen zijn. Meer informatie over het standpunt van de vakbonden leest u in het onderhandelaarsakkoord.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 maart 2020:
+ 2,75%

In juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 750,-- naar rato van de betrekkingsomvang. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8%.

Loopbaanontwikkeling OOP

In het akkoord is opgenomen dat:
• Tijdens de looptijd van deze cao evalueren cao-partijen de huidige voorbeeldfuncties voor het OOP. Waar nodig worden de voorbeeldfuncties geactualiseerd.
• De uitkomsten hiervan zijn richtinggevend voor de afspraken in de volgende cao op het terrein van het actualiseren van de functiebeschrijvingen op school.

Schoolleiders

Voor scholen is het van groot belang om goede schoolleiders aan zich te binden die invulling kunnen geven aan deze veranderende rol. In dat licht spreken sociale partners het volgende af:
• In de cao wordt opgenomen dat schoolbesturen voorzien in een introductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd.
• Het aantal treden in OOP/directie schaal 12 wordt per 1 augustus 2020 teruggebracht van 16 naar 12, conform de LD-schaal.

Taakbeleid

Sociale partners onderzoeken in de looptijd van de CAO VO 2020 de mogelijkheden om de cao-bepalingen over het taakbeleid te moderniseren en te vervangen door afspraken die passen bij de veranderende inzichten gericht op dialoog, samenwerking en professionele ruimte.

Overige afspraken

• De invulling van het in 2019 overeengekomen Pensioenakkoord wordt in de komende periode nader uitgewerkt;
• Er komt aandacht voor gelijke behandeling in de formele en materiële werktijdfactor. Dit ziet met name over de invulling van de werktijdfactor wanneer er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld seniorenverlof. Meer hierover leest u in punt 11 van de onderhandelingsakkoord.
• Het persoonlijk scholingsbudget voor deskundigheidsbevordering kan in overleg met de werkgever gedurende twee jaar worden gespaard, indien hieraan een door de werknemer ingediend plan ten grondslag ligt.

De inhoud van het onderhandelingsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu