Terug naar Kennisbank

Ziekenhuizen

Gepubliceerd op 2019-12-14

december 2019

ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO ZIEKENHUIZEN

De partijen bij de cao Ziekenhuizen hebben op 14 december 2019 een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Lonen

Tijdens de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2020: +5% *
  • Per 1 januari 2021: +3% **

* De salarissen tot en met IP-nr. 37 worden verhoogd met 5%. De salarissen boven IP-nr. 37 worden verhoogd met 4% plus 37 euro per maand.

** De salarissen tot en met IP-nr. 37 worden verhoogd met 3%. De salarissen boven IP-nr. 37 worden verhoogd met € 116 bruto per maand.

Eenmalige uitkering

Als u op 1 april 2019 en op 1 december 2019 aaneengesloten werkzaam was bij een ziekenhuisinstelling die de cao verplicht toepast, ontvangt u in januari 2020 een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto. Dit bedrag wordt naar rato toegepast, dus als u deeltijd werkt wordt dit bedrag gedeeld met uw deeltijdfactor.

Hogere onregelmatigheidstoeslag

Medewerkers die onregelmatig werken ontvangen een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT). In de nieuwe cao wordt deze berekend over een andere, hogere salarisschaal (IP 28) wat uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van ongeveer 2,5%.De cao partijen hebben verder afgesproken om gezamenlijk een studie te doen naar de huidige praktijk en de gewenste (lokale) invulling van flexibele inzet van vaste medewerkers.

Scholing

De tijd die gemiddeld nodig is voor het volgen van een e-learningmodule, voor zover het functiegerichte scholing en scholing in opdracht van de werkgever betreft, wordt als werktijd aangemerkt.

Werkdruk

In het akkoord zijn een aantal afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Hieronder leest u een paar van de belangrijkste afspraken:

  • De rusttijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht, waarin minimaal twee keer gevolg is gegeven aan een oproep of waarin meer dan twee uren arbeid is verricht, wordt verlengd van zes naar acht uren.

  • Na een (ingeroosterde) nachtdienst die eindigt na 02.00 uur heeft een medewerker minimaal veertien uur rust. De mogelijkheid om deze rusttijd te beperken tot acht uur wordt uitgesloten.

  • Hoofdregel is dat er ook in de nacht een pauze wordt genoten. Indien de medewerker de werkplek in de nacht niet kan verlaten of bereikbaar moet zijn, ontvangt de medewerker een vergoeding die wordt gelijkgesteld aan het voor de medewerker geldende uurloon naar rato van de duur van de pauze.

  • Als een eenmaal overeengekomen arbeidspatroon in overleg tussentijds wordt aangepast, krijgt de medewerker tot maximaal drie maanden de tijd om werk en privé aan te passen aan het gewijzigde arbeidspatroon.

  • Bij een deeltijd dienstverband tot maximaal 20 uur gemiddeld per week wordt op verzoek van de medewerker in overleg één vaste roostervrije dag per kalenderweek vastgesteld. Per zeven dagen wordt een medewerker maximaal vijf dagen ingeroosterd, tenzij met de medewerker anders is overeengekomen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu