Terug naar Kennisbank

Ontslag op staande voet. Kan dat zomaar?

Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan als er een dringende reden voor het ontslag is. Bij een ‘normaal ontslag’ heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter om zijn werknemer te ontslaan.

Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Er is geen opzegtermijn van toepassing.

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is een werkgever verplicht de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op basis van een dringende reden. Dit deelt de werkgever (mondeling of schriftelijk) meteen mee aan de werknemer. Ontslag op staande voet is een zeer zware arbeidsrechtelijke sanctie, dus de reden voor het ontslag moet zowel objectief als subjectief dringend zijn.

De wet geeft een aantal voorbeelden van objectief dringende redenen:

 • aanstelling op grond van valse getuigschriften
 • dronkenschap
 • diefstal
 • mishandeling
 • vernieling
 • openbaarmaking bedrijfsgeheimen
 • weigeren bevelen op te volgen
 • grof plichtsverzuim

Subjectieve dringendheid houdt in dat van de werkgever niet verwacht kan worden de werknemer aan de hand van de normale opzegtermijn te ontslaan. Ook dient er rekening te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer zoals bijvoorbeeld de thuissituatie of de gezondheidstoestand van de werknemer.

Ben je het niet eens met het ontslag op staande voet, dan moet je binnen twee maanden een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. In dit verzoekschrift kun je de rechter vragen om het ontslag te vernietigen of om een billijke vergoeding toe te kennen.

Een ontslag op staande voet is namelijk vernietigbaar als het niet voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 1. er is sprake van een dringende reden
 2. het ontslag heeft onverwijld plaatsgevonden
 3. de ontslagreden is de werknemer onverwijld meegedeeld

Je kunt in eerste instantie schriftelijk bij de werkgever bezwaar aantekenen dat je niet akkoord gaat met ontslag op staande voet. Dit heeft juridisch echter weinig effect. Alleen een rechter kan een onterecht gegeven ontslag op staande voet vernietigen. Je moet dan dus binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift bij de rechter hebben ingediend. Doe je dit niet (of te laat), dan zal de rechter het ontslag niet meer ongedaan kunnen maken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu