Terug naar Kennisbank

Verlofregelingen

Het is soms een hele uitdaging om de balans tussen werk en privé goed te houden. Je zorgt voor een zieke naaste, de school belt, je kind is ziek of je hebt een lekkage in de badkamer. Kun je hiervoor verlof krijgen en hoe is dit geregeld?

Adoptieverlof of pleegverlof

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. Sinds 1 januari 2019 duurt het verlof geen 4 weken meer, maar maximaal 6 weken.

Calamiteitenverlof of kort verzuim

Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor u vrij moet nemen. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het verlof. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Feestdagenverlof

Er is niet wettelijk geregeld dat feestdagen standaard vrije dagen zijn. In de cao of het personeelshandboek staat of u vrij bent op een feestdag of dat dit u een vrije dag kost als u vrij wilt zijn.

Geboorteverlof of partnerverlof

U kunt geboorteverlof opnemen als uw vrouw of partner is bevallen. Dit moet u wel doen binnen 4 weken nadat het kind geboren is. Dit geldt ook als het kind eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet verblijven. De periode van 4 weken verschuift daardoor niet.

Laat uw werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte weten wanneer u het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof

U kunt aanvullend geboorteverlof bij uw werk aanvragen als uw kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. Dit verlof is maximaal maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week).

Kraamverlof; Hoeveel vrije dagen krijg ik bij de geboorte van mijn kind?

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Onbetaald verlof

Als u onbetaald verlof opneemt, daalt uw inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en uitkeringen. En mogelijk ook voor uw pensioen en vakantiedagen. Onbetaald verlof opnemen heeft ook gevolgen voor de opbouw van uw vakantiedagen, de opbouw van uw pensioen en de hoogte van een eventuele WW uitkering na dit verlof. Een WW-uitkering wordt gebaseerd op de hoogte van uw loon en als uw loon in een bepaalde periode lager was, zal dit ook consequenties hebben voor de hoogte van de WW-uitkering. Ok kan het van invloed zijn op de hoogte van uw zorg –en huurtoeslag of de tegemoetkoming van de studiekosten van uw kinderen. Geen een wijziging van uw inkomen dan ook door aan de belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs. (DUO)

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, waardoor het mogelijk is om na de geboorte van een kind tijdelijk minder te gaan werken, zonder dat de uren in de arbeidsovereenkomst definitief worden aangepast.

Regels ouderschapsverlof

 • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
 • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
 • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
 • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
 • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent.
 • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind.
 • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof tenminste 2 maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever kan uw verzoek niet weigeren. Uw werkgever kan wel aangeven dat de verdeling van de werkuren anders wordt tijdens het ouderschapsverlof. Let op; dit kan alleen bij een zwaarwegend belang van de werkgever.

Andere verlofregelingen

In de cao of een personeelsreglement staan vaak nog andere bijzondere verlofregelingen. Te denken aan verlof voor, overlijden van naasten, huwelijk, verhuizing, studie etc. Check de cao wat in uw situatie van toepassing is.
In sommige personeelshandboeken is bijvoorbeeld opgenomen dat er op bid –en dankdagen niet wordt gewerkt.

Meer weten over:

 • Ouderschapsverlof

 • Zorgverlof

 • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu