Terug naar Kennisbank

Verlofregelingen

Het is soms een hele uitdaging om de balans tussen werk en privé goed te houden. Je zorgt voor een zieke naaste, de school belt, je kind is ziek of je hebt een lekkage in de badkamer. Kun je hiervoor verlof krijgen en hoe is dit geregeld?

Adoptieverlof of pleegverlof

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. Het verlof duurt maximaal 6 weken.

Calamiteitenverlof of kort verzuim

Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor u vrij moet nemen. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het verlof. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Kortdurend zorgverlof

Deze regeling is van toepassing wanneer u noodzakelijke verzorging wegens ziekte moet verlenen aan een partner, kind of nabije naaste die u redelijkerwijze moet verzorgen. (Bel of mail de RMU even wanneer u hierover een specifieke vraag heeft). Dit kortdurende zorgverlof betreft twee keer de arbeidsduur per week, voor fulltimers komt dit neer op 10 werkdagen. Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt het loon voor 70% doorbetaald.

Langdurig zorgverlof

Verzorgt u een naaste die levensbedreigend ziek is of hulpbehoevend, dan kunt u een beroep doen op langdurig zorgverlof. Per jaar kunt u maximaal 6 keer de arbeidsomvang per week opnemen als langdurig zorgverlof. Tijdens het onbetaald verlof wordt het loon niet doorbetaald. Let op: in de cao kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt bijvoorbeeld voor een langere periode en inzake loonbetaling.

Feestdagenverlof

Er is niet wettelijk geregeld dat feestdagen standaard vrije dagen zijn. In de cao of het personeelshandboek staat of u vrij bent op een feestdag of dat dit u een vrije dag kost als u vrij wilt zijn.

Geboorteverlof of partnerverlof

U kunt geboorteverlof opnemen als uw vrouw of partner is bevallen. De lengte daarvan is eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 32 uur geboorteverlof. Dit moet u wel doen binnen 4 weken nadat het kind geboren is. Dit geldt ook als het kind eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet verblijven. De periode van 4 weken verschuift daardoor niet.

Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer zijn gewone salaris en bouwt in deze periode ook gewoon vakantiedagen op. Als zelfstandige/ZZP'er heb je geen recht op geboorteverlof.

Laat uw werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte weten wanneer u het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Naast het opnemen van dit geboorteverlof heeft de werknemer ook de mogelijkheid om vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur op te nemen als aanvullend geboorteverlof. De werknemer krijgt dan een uitkering van het UWV (werkgevers vragen deze uitkering aan bij het UWV en betalen de werknemer uit). De uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon en maximaal 70% van het maximumdagloon. De werknemer krijgt dus over deze periode geen loon, maar een uitkering.

Dit aanvullend verlof moet wel opgenomen worden binnen 26 weken na de geboorte van het kind. Je kunt deze weken achter elkaar of nemen of verspreid over de 26 weken.

Het verlof heeft geen invloed op de opbouw van (wettelijke minimum) vakantiedagen en vakantiegeld.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het opnemen van dit geboorteverlof heeft de werknemer ook de mogelijkheid om vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur op te nemen als aanvullend geboorteverlof. De werknemer krijgt dan een uitkering van het UWV (werkgevers vragen deze uitkering aan bij het UWV en betalen de werknemer uit). De uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon en maximaal 70% van het maximumdagloon. De werknemer krijgt dus over deze periode geen loon, maar een uitkering.

Dit aanvullend verlof moet wel opgenomen worden binnen 26 weken na de geboorte van het kind. Je kunt deze weken achter elkaar of nemen of verspreid over de 26 weken.

Het verlof heeft geen invloed op de opbouw van (wettelijke minimum) vakantiedagen en vakantiegeld.

Dit is een aanvullend verlof en de eerste week geboorteverlof valt daar dus buiten, maar moet wel eerst zijn opgenomen.

Onbetaald verlof

Als u onbetaald verlof opneemt, daalt uw inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en uitkeringen. En mogelijk ook voor uw pensioen en vakantiedagen. Onbetaald verlof opnemen heeft ook gevolgen voor de opbouw van uw vakantiedagen, de opbouw van uw pensioen en de hoogte van een eventuele WW uitkering na dit verlof. Een WW-uitkering wordt gebaseerd op de hoogte van uw loon en als uw loon in een bepaalde periode lager was, zal dit ook consequenties hebben voor de hoogte van de WW-uitkering. Ok kan het van invloed zijn op de hoogte van uw zorg –en huurtoeslag of de tegemoetkoming van de studiekosten van uw kinderen. Geef een wijziging van uw inkomen dan ook door aan de belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs. (DUO)

Onbetaald verlof is geen recht. Of u dit kunt opnemen, hangt af van de bereidheid van uw werkgever om hieraan mee te werken.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, waardoor het mogelijk is om na de geboorte van een kind tijdelijk minder te gaan werken, zonder dat de uren in de arbeidsovereenkomst definitief worden aangepast.

Regels ouderschapsverlof

  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent.
  • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind.
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof tenminste 2 maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever kan uw verzoek niet weigeren. Uw werkgever kan wel aangeven dat de verdeling van de werkuren anders wordt tijdens het ouderschapsverlof. Let op; dit kan alleen bij een zwaarwegend belang van de werkgever.

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is het ouderschapsverlof een vorm van onbetaald verlof. In sommige cao’s zijn wel afspraken gemaakt over (gedeeltelijke) doorbetaling, maar het gros van de werknemers in Nederland heeft tot nu toe alleen recht op onbetaald verlof van maximaal 26 weken. Dit gaat veranderen. Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken betaald verlof. Dit betreft geen volledige betaling, maar 50% van het (maximum) dagloon. De hoogte staat overigens nog wel ter discussie. De Eerste Kamer heeft een motie ingediend om dit percentage te verhogen naar 70%. Het is nog even afwachten of het nieuwe kabinet dit overneemt.

De uitkering wordt verstrekt door het UWV en moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Andere verlofregelingen

In de cao of een personeelsreglement staan vaak nog andere bijzondere verlofregelingen. Te denken aan verlof voor, overlijden van naasten, huwelijk, verhuizing, studie etc. Check de cao wat in uw situatie van toepassing is.
In sommige personeelshandboeken is bijvoorbeeld opgenomen dat er op bid –en dankdagen niet wordt gewerkt.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu