Terug naar Kennisbank

Zorgverlof

Werknemers en broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden hebben recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Of te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn.

Wanneer kan ik zorgverlof opnemen?

Als iemand in uw omgeving ziek is geworden, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Langdurend zorgverlof is om iemand in uw omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Voor wie kan ik zorgverlof opnemen?

U kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat u de zorg moet verlenen). Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven.

Wanneer kan ik kortdurend zorgverlof opnemen?

Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En u bent gezien de concrete omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heeft u geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Op de eerste ziektedag kunt u voor deze naaste uit uw omgeving calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en dat u moet ophalen.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen.

Kortdurend zorgverlof dient u te melden/overleggen met uw werkgever

U meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een afsprakenbriefje van de huisarts laten zien.

Wanneer kan ik langdurend zorgverlof opnemen?

Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft u recht op langdurend zorgverlof.
U kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit uw omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.
Langdurend zorgverlof dient u aan te vragen bij de werkgever
Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat u het verlof wilt opnemen.
Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een afsprakenbriefje met de arts zijn.

Mag de werkgever zorgverlof weigeren?

Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld.

Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop u het opnemen ervan meldt aan uw werkgever. Bent u door de omstandigheden niet in de gelegenheid om het verlof vooraf te melden? Dan moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Komt het bedrijf daardoor in ernstige problemen? Dan kan de werkgever na uw melding de verlofopname nog stoppen of niet in laten gaan. Gebeurt dit niet? Dan kan uw werkgever het verlof op een later moment niet meer stoppen.
Ook als uw langdurend zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen.

Hoe lang kan ik zorgverlof opnemen?

Uw recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer uw aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. Aan langdurend zorgverlof kunt in 12 maanden 6 keer uw werkuren per week opnemen. In uw cao kunnen afwijkende regels over zorgverlof staan.

Wat betekent het opnemen van zorgverlof voor mijn salaris?

Tijdens kortdurend verlof krijgt u ten minste 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris. In uw cao kunnen afwijkende regels over de betaling van loon tijdens het zorgverlof staan.

Dit artikel is geschreven om u te adviseren omtrent de juridische (on)mogelijkheden in Nederland. Het geeft niet onze persoonlijke mening weer, we realiseren ons dat dit onderwerp in persoonlijke situaties gevoelig kan liggen. Wilt u van ons advies voor uw specifieke situatie? Laat het ons dan weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu