Voortgezet onderwijs

juni 2018

Onderhandelaarsakkoord cao Voortgezet onderwijs

De partijen bij de cao Voortgezet Onderwijs hebben op 12 juni 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 oktober 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Ook ontvangt u een eenmalige uitkering in oktober 2018 van 1%.

Maximale lestaak
In 2019 wordt de maximale lestaak teruggeschroefd van 750 klokuren per jaar naar 720 klokuren per jaar. Dit betekent dat u ongeveer 1 lesuur per week minder voor de klas staat. De tijd die hiervoor vrijkomt (30 uur) kan worden ingezet als ontwikkeltijd en als tijd voor verbreding en verdieping. Het budget van 20 uur wat hiervoor stond, wordt hiermee verhoogd naar 50 uur per jaar. Uitdrukkelijk wordt in het akkoord vermeldt dat deze afspraak niet is bedoeld om te bezuinigen op werkgelegenheid.

Het verminderen van de maximale klokuren is een eerste stap om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen. De onderwijsbonden en de VO-raad zullen een lobby opstarten om extra financiële middelen vanuit het kabinet te realiseren. Als dit lukt zal onderzocht worden op welke wijze de financiële middelen op centraal en decentraal niveau voor werkdrukvermindering en meer ontwikkeltijd kunnen worden ingezet.

Opleidingsbudget onderwijsondersteuners
Het budget voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten voor het onderwijsondersteunend personeel wordt vanaf het schooljaar 18/19 verhoogd van € 500,- naar € 600,-.

Onbevoegde leraren
De partijen bij de cao willen het aantal onbevoegde leraren terugdringen. Daarom is er gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om het aantal tijdelijke contracten uit te breiden. Hiervoor geldt het volgende stappenplan:

  • Een werknemer zonder onderwijsbevoegdheid wordt voor maximaal 2 jaar in een leraarsfunctie benoemd, met maximaal 3 contracten.
  • Er wordt door de werkgever en werknemer een studieplan opgesteld dat leidt tot het behalen van de onderwijsbevoegdheid in 2 jaar.
  • Om dit te behalen krijgt de werknemer studieverlof voor studieactiviteiten die onder werktijd plaatsvinden.
  • Als de werknemer na 2 jaar de onderwijsbevoegdheid niet heeft behaald, kan in bijzondere gevallen het dienstverband daarna ten hoogste nog twee keer met een jaar worden verlengd.
  • Zonder onderwijsbevoegdheid kan de werknemer uitsluitend worden benoemd in de leraarsfunctie LB.
  • Onmiddellijk na het behalen van de onderwijsbevoegdheid krijgt de werknemer een vast contract zodra de werknemer ten minste twaalf maanden in dienst is bij de werkgever.De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen