Voortgezet onderwijs

De partijen bij de cao voortgezet onderwijs zijn gestart met het onderhandelen voor een nieuwe cao. De huidige cao Voortgezet Onderwijs loopt op 1 oktober 2019 af.

Onderwerpen die ter sprake komen

De volgende thema’s worden in de onderhandelingen besproken:

 • • Verhoging van het loon/eindejaarsuitkering;
 • • Verlaging van de werkdruk;
 • • Positie medewerkers Voortgezet Speciaal Onderwijs;
 • • Impuls/ontwikkelingsmogelijkheden onderwijsondersteunend personeel;
 • • Bij- en nascholing van onderwijspersoneel.


Op dit moment is alleen de inzetbrief van de AOB bekend gemaakt. Deze willen wij graag met u delen en kunt u hier downloaden. Let wel, het is niet gezegd dat op alle onderwerpen resultaten worden geboekt. Wanneer er meer nieuws is over uw cao, dan zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Wat doet de RMU voor u?

Zoals u weet is de RMU geen partij bij de landelijke CAO VO. Wel volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zorgen onze juristen ervoor dat zij volledig op de hoogte zijn van de ins en outs van de (nieuwe) afspraak. Daarom kunnen wij u ook blijvend adviseren en bijstaan in allerlei zaken die voor u op rechtspositioneel gebied uit de CAO voortvloeien, zoals werkdrukvermindering, uw jaartaak en de inzet van het keuzebudget. Daarnaast is de RMU regelmatig in overleg met de VGS en vertegenwoordigers van de scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs over de invulling van de CAO en het maken van afspraken over bijvoorbeeld de leer-leven bepaling, de identiteitscommissie en het lokale overleg.

MR advies

Wist u dat de RMU ook de medezeggenschapsraad (MR) adviseert? Veel MR’s zijn aangesloten bij de RMU en kunnen bij onze helpdesk terecht met al hun vragen aangaande medezeggenschap op school en de toepassing van de CAO, bijvoorbeeld als het gaat om taakbeleid, werkverdeling en de normjaartaak Ook goed om te weten: de RMU geeft tientallen cursussen per jaar aan medezeggenschapsraden. De cursus wordt bij u op school gegeven.

De inhoud van de cursus kan op maat worden gesneden, maar in ieder geval zullen iedere keer veel relevante aspecten voor de MR aan de orde komen, zoals de positie van de MR binnen school, de relaties van de MR binnen school, de rechten en bevoegdheden. en het vormgeven van meerwaarde door en voor de MR. Onderwerpen die sowieso aan de orde zullen of kunnen komen zijn: 

 • De structuur en de achtergrond van de Wet medezeggenschap scholen
 • Algemene rechten en plichten van de MR en de mogelijkheden die de wet biedt
 • De formele en informele ruimte van de MR: wat gaat de MR wel aan en wat gaat de MR niet aan?
 • Aandacht voor specifieke instemmings- en adviesbevoegdheden (aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen).
 • De positie van de schoolleiding / het bestuur ten opzichte van de MR / de wijze van informatievoorziening en –verkrijging
 • Wat is geheime informatie en wat niet? Hoever reikt het recht van de AR om geïnformeerd te zijn en wanneer kan het bestuur geheimhouding opleggen?
 • Wat gaat de MR wel en / of niet aan
 • Welke onderwerpen komen op de agenda en hoe: terugkerende onderwerpen en jaarplanning
 • De gevolgen voor bestuur, toezichthouder, schoolleider en MR van de wet versterking bestuurskracht die per januari 2017 in werking is getreden, en de aanpassing van het MR-reglement die als gevolg daarvan nodig is
 • De betekenis van en communicatie met de achterban

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen