Terug naar Platformen & partners

Waarden en normen

Visiedocument Platform Waarden en Normen

Gemeenschappelijke basis

Maatschappelijke en kerkelijke organisaties die deel uitmaken van het Platform Waarden en Normen weten zich verbonden in de belijdenis van de Bijbel als het Woord van God. Zij spreken als hun overtuiging uit dat God Zich in het Oude Testament als de God van Israël ook aan de volkeren heeft bekend gemaakt en dat Hij Zich in het bijzonder in het Nieuwe Testament aan de wereld heeft doen kennen als de Vader van Jezus Christus.
Op grond van dit belijden delen zij de overtuiging, dat de Bijbel de unieke Bron is, waarin grondlijnen worden aangereikt voor waarden en normen en derhalve voor de publieke moraal en de persoonlijke verantwoordelijkheid in de samenleving. De heilzame geboden van het Oude Testament hebben hun volle betekenis gekregen in het Evangelie van Jezus Christus en bepalen als zodanig mede de grondwet van het Koninkrijk, dat Hij bij Zijn opstanding uit handen van Zijn Vader heeft ontvangen.

Doel

Het Platform stelt zich tot doel de participatie in het maatschappelijk debat te bevorderen vanuit christelijke waarden en normen, over relevante thema’s met elkaar tot afstemming te komen en activiteiten te ontwikkelen. Het Platform zoekt steeds naar de meest effectieve wegen om de publieke opinie en het overheidsbeleid te beïnvloeden in de door hem gewenste richting. Indien nodig organiseert het Platform daarvoor politieke en maatschappelijke druk via brede coalities met maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Zij betrekt daarbij ook de politiek en de kerken, met respect voor de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben.

Functie en taakstelling

Signaleren en stimuleren

Het Platform heeft een signalerende en stimulerende rol als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en de reacties daarop in het brede maatschappelijke verband. Dit laat onverlet de eigenstandige rol van de verschillende organisaties en instellingen, en uiteraard ook de bijzondere rol van de kerken.

Vanuit de signalerende en stimulerende rol van het Platform komen de volgende taken aan de orde voor het Platform Waarden en Normen:
a. signaleren en doordenken van ontwikkelingen
b. agenderen van thema’s
c. wegen van nut en noodzaak van gezamenlijke acties
d. activeren van aparte of gezamenlijke acties van organisaties, instellingen of kerken
e. inzetten activiteiten van het Platform vanuit de stuurgroep of een in te stellen werkgroep

Initiëren

Het Platform heeft ook een initiërende functie ten opzichte van andere platforms die op diverse thema’s zijn gericht die op de een of andere wijze raakvlakken hebben met het Platform Waarden en Normen. Te denken valt aan het Platform Zorg voor Leven en de Kerngroep Vrijheid van Onderwijs. Waar nodig en mogelijk worden de activiteiten van dergelijke platforms ondersteund en eventueel gefaciliteerd.

Netwerkfunctie

Tenslotte vormt het Platform als netwerk een plaats voor ontmoeting en onderlinge afstemming voor het brede scala aan organisaties, instellingen en kerken dat in het Platform participeert.

Deelnemers

Het Platform bestaat uit alle organisaties en instanties die deze Verklaring onderschrijven, het bijgevoegde protocol ondertekenen en de jaarlijks vast te stellen deelnemersbijdrage voldoen. Op basis van hun verschillende betrokkenheid zijn er participanten en waarnemers. De waarnemers zijn de kerken, die vanaf het begin met klem hebben benadrukt dat zij een heel eigen positie en taak hebben in de maatschappij, maar die waar mogelijk en gewenst het streven van de participanten ondersteunen.
Naast de participanten en de waarnemers kunnen personen op grond van specifieke kennis en vaardigheden op persoonlijke titel worden uitgenodigd om het Platform te adviseren.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu