Handel in bouwmaterialen

maart 2019

Eindresultaat cao Handel in bouwmaterialen

De partijen bij de cao Handel in Bouwmaterialen hebben op 11 maart jl. een eindresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De jeugdlonen zullen in 4 stappen worden verhoogd:

De minimale beloning wordt niet langer periodiek teruggezet naar het minimumloon. Hierdoor blijven de laagste salarissen op termijn hoger dan het minimumloon.

Pilot nieuwe werktijdenregeling
De nieuwe pilot werktijdenregeling wordt verlengd gedurende de looptijd van de cao.

Wijziging van de ATV-regeling
Partijen spreken af dat indien werkgever en werknemer het gezamenlijk overeenkomen, de ATV-dagen uit art. 5.3 cao geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgekocht tegen het geldende uurloon (0,575%/uur van het maandloon). Werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid om één keer per jaar gezamenlijk nieuwe afspraken te maken voor het daarop volgende kalenderjaar. Voor nieuwe medewerkers kan deze afspraak ook worden gemaakt bij indiensttreding.

Aanpassing leeftijdsgrenzen cao in verband met verhoging AOW-leeftijd
De leeftijdsgrens van 55 jaar en 60 jaar uit art. 6.1 cao die geldt bij de toekenning van extra vakantiedagen per 1 april 2019 zal worden gewijzigd naar 56 jaar en 4 maanden resp. 61 jaar en 4 maanden;
De leeftijdsgrens waarop een werknemer op grond van art. 9.4 cao niet kan worden verplicht tot overwerk zal worden gewijzigd naar 51 jaar en 4 maanden;
Dat beide generieke regelingen voor oudere werknemers op termijn en onder nader af te spreken voorwaarden worden vervangen door een op maat gesneden inzetbaarheids-beleid.

Pilot ontwikkelgesprekken
Partijen spreken af de uitkomsten van de Pilot ontwikkelgesprekken te gebruiken voor verder onderzoek naar afspraken en communicatie over de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers in de sector. Dit onderzoek gebeurt door een paritaire werkgroep en zal onderdeel uitmaken van een Sectorplan Duurzame Inzetbaarheid met concrete voorstellen op de thema’s gezondheid & vitaliteit, kennis & vaardigheden, motivatie & betrokkenheid en werk-privé balans. Partijen spreken af dat de werkgroep haar voorstellen zal doen gedurende de looptijd van de cao.

80-90-100-regeling
In vervolg op een eerste verkenning van een paritaire werkgroep uit 2018 met betrekking tot een 80/90/100 regeling of variant daarop, zullen cao-partijen in 2019 nader onderzoek doen naar het nut en de noodzaak van een dergelijke regeling m.n. waar het gaat om de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers in de sector . Dit onderzoek zal gebeuren vanuit een heldere probleemstelling en zoveel als mogelijk gericht zijn op maatwerk. Daarbij zal door partijen gekeken worden naar de bestaande wettelijke regelingen zoals de wet aanpassing arbeidsduur en een passend demotiebeleid. Het onderzoek zal ook inzicht geven in het draagvlak, zowel bij werkgevers als werknemers.

Overige afspraken
Partijen hebben verder nog protocol-afspraken gemaakt over de financiering Bpf-regeling, de werkingssfeer, mantelzorg, participatiebeleid en internationale solidariteit.

De inhoud van het eindresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen