Handel in bouwmaterialen

november 2017

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO HANDEL IN BOUWMATERIALEN

De partijen bij de cao Handel in Bouwmaterialen hebben op 10 november een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, te weten van 1-1-2017 t/m 31-12-2018.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 december 2017 1,5%
  • Per 1 januari 2018 2%

Eenmalige uitkering

Naast de structurele loonsverhoging ontvangen fulltime medewerkers in december 2017 een eenmalige uitkering van €500,- bruto. Parttimers en werknemers die pas in de loop van 2017 in dienst zijn gekomen ontvangen deze uitkering naar rato.

Pilot nieuwe werktijdenregeling

Per 1 maart 2018 wordt gestart met een pilot voor een nieuwe werktijdenregeling. Doel is om tot betere en slimmere roosters te komen. Bedrijven die daar aan mee willen doen kunnen zich aanmelden. In de bijlage is meer informatie te vinden over deze pilot.

Nieuw Loon- en functiesysteem

Per 1 januari 2019 zal het loon- en functiesysteem worden vervangen. In 2018 moet dit worden voorbereid. Er is een salarisgarantieregeling afgesproken voor het geval het nieuwe systeem nadelig uit zou pakken voor de medewerker. In de bijlage zijn alle stukken met betrekking tot het nieuwe systeem te vinden.

Jeugdlonen

De jeugdlonen in de cao zullen worden aangepast aan de wettelijke minimumlonen. De wettelijke leeftijd is per 1-7-2017 gedaald van 23 naar 22 jaar. Per 1-7-2019 zal deze verder dalen naar 21 jaar. In 2018 worden de verdere gevolgen in kaart gebracht, wat moet leiden tot een nieuw en beter systeem van jeugdlonen per 1-1-2019.

Duurzame inzetbaarheid

Om te stimuleren dat medewerkers vitaal, competent en gemotiveerd blijven zullen partijen allerlei activiteiten ontplooien ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat, inclusief bijlagen, vindt u hier.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen