Terug naar Kennisbank

Werkgever blijft eindverantwoordelijk voor re-integratie en advies bedrijfsarts

Gepubliceerd op 2024-01-15

Aan het einde van de twee ziektejaren, beoordeelt het UWV of er voldoende is gedaan aan de re-integratie. Wanneer het UWV concludeert dat de inspanningen onvoldoende zijn, wordt er een loonsanctie opgelegd. Dit houdt in dat het loon van de zieke werknemer nog een jaar langer doorbetaald moet worden.

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is deze loonsanctie aangevochten. De werkgever had zich bij de re-integratie laten leiden door het advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts had aangegeven dat de werknemer twee uur per dag belastbaar was. De arts van het UWV vond echter dat de werknemer 4 uur per dag belastbaar was en dat er daarom re-integratiekansen zijn gemist.

De werkgever gaat in beroep tegen deze uitspraak en voert als argument aan dat hij geen reden had om te twijfelen aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts en dat zij op grond van dit advies in redelijkheid tot haar re-integratie-inspanningen is gekomen. Verder verwijst de werkgever naar een aantal uitspraken van rechtbanken waarin ook wordt afgeweken van de benadering van de Hoge Raad.

In deze uitspraak van 23 november 2023 oordeelt de CRvB dat het uitgangspunt is dat de werkgever verantwoordelijk is en blijft voor de re-integratie en dat dit eveneens verantwoordelijkheid impliceert voor de kwaliteit van de door hem ingeschakelde deskundigen. De werkgever is uiteraard zelf geen arts en heeft geen inzage in de medische gegevens. Echter, de Raad concludeert dat op grond van de wetgeving er geen aanknopingspunten zijn om de medisch-inhoudelijke aspecten van de re-integratie uit te sluiten van de verantwoordelijkheid van de werkgever.

In deze specifieke casus werd overigens de loonsanctie wel teruggedraaid. De verzekeringsarts van het UWV had moeten toetsen of de bedrijfsarts op basis van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden in redelijkheid tot zijn advies heeft kunnen komen. Het enkele feit dat de verzekeringsarts – achteraf oordelend – zelf anders zou hebben geadviseerd, is onvoldoende om te stellen dat de bedrijfsarts zijn professionele marge heeft overschreden. In deze situatie was de verzekeringsarts van het UWV dus verder gegaan dan een terughoudende toets zonder dit duidelijk te motiveren.

Kortom, in deze situatie werd de loonsanctie teruggedraaid. Tegelijkertijd is door de Raad onderstreept dat de verantwoordelijkheid van de werkgever verstrekkend is.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu