Terug naar Kennisbank

Cao Politie

Gepubliceerd op 2021-06-11

De partijen bij de cao Politie hebben op 1 juni 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De nieuwe cao Politie heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Er is een loonontwikkeling afgesproken die past bij deze bijzondere tijd. Per 1 juli 2021 wordt het salaris van politieambtenaren verhoogd met 1,3 procent.
Daarnaast ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 700 euro bruto en 50 euro netto. Deze eenmalige uitkering is bedoeld als waardering voor de inzet van medewerkers, als compensatie voor het ontbreken van een thuiswerkvergoeding en als overbrugging van de periode tussen 1 januari 2021 en de verhoging van de salarissen op 1 juli 2021. Dit geldt voor de medewerkers die op beide data in dienst waren. Medewerkers die tussen 1 januari en 1 juli 2021 bij de organisatie in dienst zijn gekomen of in deze periode zijn vertrokken, ontvangen een eenmalige uitkering van 350 euro bruto en 25 euro netto.

Loopbaanontwikkeling en onderwijs

In de vorige arbeidsvoorwaardenakkoorden zijn afspraken gemaakt op het gebied van kwaliteit, loopbaan en onderwijs. Daarnaast zijn in 2020 afspraken gemaakt over de vernieuwing van het basispolitieonderwijs. In de nieuwe cao is een aantal afspraken gemaakt die in het verlengde liggen van de vorige cao-akkoorden. Medewerkers die dat willen en kunnen, moeten reële kansen krijgen om door te stromen binnen de organisatie. Dit door interne vacatures via heldere en eenvoudige procedures in te vullen. In 2021 wordt de wijze waarop de vacaturevervulling is ingericht en welke instrumenten daarvoor worden gehanteerd onderzocht. Afhankelijk van de resultaten worden verbeteringen doorgevoerd.

Vitaliteit

De korpsleiding en vakorganisaties vinden het belangrijk dat medewerkers hun werk op een veilige, gezonde en verantwoorde manier kunnen blijven doen. Daarom is er in het nieuwe onderhandelaarsakkoord aandacht voor vitaliteit en duurzaamheid. Collega's kunnen vanaf 2023 gebruik maken van een voucher van honderd euro bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan een gezonde levensstijl, zoals een sportabonnement. Afhankelijk van de uitkomst van de subsidieaanvraag bij het ministerie van SZW kan dit misschien al eerder. Het aanschaffen en leasen van een fiets of e-bike wordt fiscaal aantrekkelijker. Het maximale bedrag dat medewerkers via de regeling-Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie (RAP) kunnen inzetten hiervoor, inclusief accessoires en verzekering, wordt vanaf 1 januari 2022 verhoogd naar €1.500. Verder wordt het bijzonder verlof bij het overlijden van partners en familieleden in de eerste graad uitgebreid, waardoor er meer ruimte is voor rouwverwerking na het verlies van een dierbare.

Mobiliteit

De korpsleiding en vakorganisaties hebben afgesproken om na bekrachtiging van dit onderhandelaarsakkoord te verkennen welke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van woon-werkverkeer, dienstreizen en thuiswerken. Er wordt aangesloten bij de kabinetsdoelstellingen voor duurzaamheid.

Erkenning en waardering

• Betere bescherming

Maatschappelijke ontwikkelingen als polarisatie en ongenoegen over de coronamaatregelen dragen eraan bij dat de politie steeds vaker tegenover burgers komt te staan in plaats van er tussen. Niet zelden leidt dat tot fysieke vormen van agressie en geweld tegen politiemensen. Fysieke agressie heeft een grote impact op politiemensen en hun thuisfront en kan op termijn leiden tot ziekte en zelfs uitval, en heeft een grote impact op naasten. Om die reden is geweld tegen de politie onacceptabel en zijn er afspraken gemaakt om medewerkers en hun thuisfront beter te beschermen tegen fysieke vormen van geweld en online agressie. Ook wordt de invoering van een structureel vuurwerkverbod onderzocht.

• Capaciteit en inzetbaarheid

Ter verbetering van de capaciteit en inzetbaarheid is de instroom van nieuw personeel sinds 2017 fors verhoogd en verbreed. In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in capaciteitsmanagement om de vraag naar capaciteit en het aanbod ervan beter op elkaar te laten aansluiten. Aandacht voor de capaciteit en inzetbaarheid van politiemensen in relatie tot hun welzijn blijft nodig, zeker nu de samenleving weer langzaam open gaat. Dat maakt dat ten aanzien van de inzet van de politie bij evenementen keuzes nodig zijn. Voor partijen geldt daarom als harde randvoorwaarde dat het (tempo van het) weer opengaan van de samenleving, vooral op het vlak van evenementen, afhankelijk wordt gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de politie om de benodigde capaciteit op een verantwoorde manier te leveren.
Partijen zullen met elkaar verder in gesprek gaan over de ontwikkeling van het politievak en de politieorganisatie op de middellange termijn.

Aanvullende informatie en onderhandelaarsakkoord

Aanvullende informatie en de tekst van het onderhandelaarsakkoord vindt u in de bijlagen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu