Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel in Levensmiddelen

Gepubliceerd op 2022-10-31

De partijen bij de cao Groothandel in Levensmiddelen hebben op 26 oktober 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 18 maanden, te weten van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • 3% per 1 juli 2022 
  • 1,5% per 1 februari 2023

Voor werkgevers die werken met loonbetaling per periode geldt deze verhoging op de 1e dag van de 7e periode 2022 en de 2e periode 2023.

Aanpassing loongebouw

Per 1 januari 2023 worden de loonschalen aangepast aan het WML als die onder WML-niveau zijn.
Per 1 februari 2023 verdwijnen de leeftijdsschalen voor 22 en 23 jaar uit het loongebouw door de schaalbedragen voor 15 en 16 te schrappen en de leeftijdsschalen tot en met 21 twee treden te verhogen. Dat betekent dat een 15 jarige na 1 februari 2023 het loon gaat krijgen dat een 17 jarige had tot 1 februari 2023, tot en met dat een 21 jarige het loon gaat krijgen dat een 23 jarige had tot 1 februari 2023.

Pensioen

De pensioenpremie van het BPF Foodservice gaat in de jaren 2023 en 2024 omhoog van 25,7% naar 26,9%. De premieverdeling blijft ongewijzigd op 2/3 voor rekening werkgever en 1/3 voor rekening werknemer.

Eenmalige uitkering

Werknemers die op 1 januari 2022 al werkzaam waren bij de werkgever ontvangen bij de salarisbetaling in juli 2022 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto uitgaande van een fulltime dienstverband. Vervolgens in de salarisbetaling in juli 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto uitgaande van een fulltime dienstverband als de werknemer op 1 januari 2023 werkzaam was. Een werknemer met parttime dienstverband ontvangt een uitkering naar rato.
Aanvullend hierop betekent dit dat de toeslagen voor werken in koel- en vriesruimtes ook worden geïndexeerd. Deze worden per 1 juli 2022 € 0,45 per uur voor werken in koelruimtes en € 1,10 per uur voor werken in vriesruimtes.

Generatiepact 80-90-100 regeling

Per 1 januari 2024 wordt de termijn als afgesproken in artikel 21 van de cao om naar uitdiensttreding toe te groeien met de 80-90-100 regeling uitgebreid van 3 naar 4 jaar.

Verlofsparen

Sociale partners onderzoeken de mogelijkheden om een saldo verlofsparen van werknemers bij een externe organisatie te plaatsen die daarin gespecialiseerd is.

Ontziemaatregelen voor senioren

Per 1 januari 2024 gaat de leeftijd waarop werknemers niet kunnen worden verplicht tot werken buiten de werkvensters of in ploegendiensten (artikel 19.2) van 55 naar 58 jaar. Werknemers van 55 jaar en ouder behouden de rechten die zij op 31 december 2023 hebben.

Per 1 januari 2024 worden de extra vakantiedagen voor senioren gekoppeld aan de AOW-leeftijd en gaat de eerste extra vakantiedag in op 26 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. De tekst van artikel 43 lid 2 luidt per 1 januari 2024: Boven het bepaalde in lid 1 heeft iedere werknemer die tenminste 5 jaar bij de werkgever in dienst is en in het lopende jaar: 26 jaar voor AOW leeftijd is, recht op één extra vakantiedag; 22 jaar voor AOW leeftijd is, recht op twee extra vakantiedagen; 17 jaar voor AOW leeftijd is, recht op drie extra vakantiedagen; 12 jaar voor AOW leeftijd is, recht op vier extra vakantiedagen; 7 jaar voor AOW leeftijd is, recht op vijf extra vakantiedagen; Deze dag(en) bedraagt / bedragen gemiddeld 7,2 uur.

Vakbondscontributie

Werkgevers faciliteren dat werknemers de vakbondscontributie uit het brutoloon kunnen voldoen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu