Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Openbare Bibliotheken

Gepubliceerd op 2023-01-12

De partijen bij de cao Openbare Bibliotheken hebben op 23 december 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, namelijk van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 januari 2023: nominale verhoging van € 125 bruto.
 • De treden 0 van schaal 1 en schaal 2 worden verhoogd naar minimaal WML-niveau, nadat eerst de verhoging van het maandsalaris met € 125 bruto in de salaristabel is verwerkt.

Omgerekend naar een percentage en ten opzichte van de huidige bruto maandsalarissen levert een nominale verhoging van de maandsalarissen met € 125 bruto een stijging op van gemiddeld 4,13% (over schaal 1 tot en met 14). Het percentage bedraagt minimaal 1,67% in de hoogste trede van schaal 14 en maximaal 7,11% in de laagste trede van schaal 1.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering (EJU) wordt met ingang van 2023 met 0,75% (punt) verhoogd van 3,25% naar 4%. De EJU wordt berekend over het door de werknemer in dat kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde vakantietoeslag.

Eenmalige uitkering

De werkgever betaalt incidenteel aan de werknemer met een voltijd arbeidsovereenkomst een eenmalige uitkering van € 250 bruto ter compensatie van koopkrachtverlies, met een minimum van € 100 bruto. De eenmalige uitkering aan een werknemer met een deeltijd arbeidsovereenkomst wordt naar rato van de omvang van het dienstverband berekend.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Op voorwaarde dat het Belastingplan 2023 wordt aangenomen door het parlement, wordt de tegemoetkoming in de noodzakelijk te maken reiskosten per 1 januari 2023 met € 0,02 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 bruto per kilometer.

Hybride werken

De huidige tekst van artikel 9 cao OB 2020-2022 wordt met ingang van 1 januari 2023 geschrapt en vervangen door een nieuwe tekst over op afstand werken. Uitgangspunt van dat nieuwe artikel is dat werkgever minimaal eens per drie jaar in gesprek gaat met zijn or of pvt over of deels op afstand werken (hybride werken) in de organisatie mogelijk en wenselijk is. Zo ja, dan stellen zij - binnen de voorwaarden en mogelijkheden van het nieuwe artikel - met elkaar de kaders vast voor werken op afstand.

Protocolafspraken

Cao-partijen hebben over een aantal onderwerpen protocolafspraken gemaakt. Dit wil zeggen dat partijen in 2023 nader in gesprek gaan, onderzoek (laten uitvoeren), evalueren en/of nadere afspraken maken over deze onderwerpen. De onderwerpen waarover protocolafspraken zijn gemaakt zijn de volgende:

 • Mobiliteit
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Diversiteit en inclusie
 • Sociaal plan
 • Sociale veiligheid
 • Modernisering/actualisering sociaal-organisatorische regelingen
 • Monitoring en evaluatie Jaarurensystematiek
 • Flexibiliteit en werkzekerheid/eerlijke beloning
 • Structureren en herformuleren cao-tekst
 • Nieuwe pensioenregeling

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Het volledige onderhandelingsresultaat vindt u onder het kopje downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu