Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao productie- en leveringsbedrijven

Gepubliceerd op 2022-07-21

De partijen bij de cao Productie- en Leveringsbedrijven hebben op 5 juli 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 14 maanden, van 1 mei 2022 tot 1 juli 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 mei 2022 met 4%

Klaar voor de toekomst

De sector staat voor grote uitdagingen. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, de werkdruk, de energietransitie en de te bereiken klimaatdoelen. We willen de cao hier beter en innovatiever op aan laten sluiten. We willen daarom naast het nu ook kijken naar de toekomst. Tijdens de looptijd van deze cao gaan cao-partijen met werknemers hierover in gesprek. Thema’s zijn o.a.; ontwikkelen en leren, mobiliteit en flexibiliteit, werk en privé en arbeidsverhoudingen. Daarin is er ruimte om met elkaar te kijken wat nodig is voor werkgever én werknemer. Het proces en de inhoudelijke onderwerpen zijn verkend en worden gezamenlijk met werknemers uitgewerkt om zo te komen tot een vernieuwde cao: ‘klaar voor de toekomst’.

RVU-regeling

Voor de tijdelijke RVU-vrijstelling betekent dit, dat deze tijdelijke regeling op bedrijfsniveau wordt geregeld. Het gaat om maatwerk in individuele gevallen. De RVU-vrijstelling is één van de instrumenten die (tijdelijk) kan worden ingezet, wanneer de werknemer niet gezond en duurzaam kan doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Cao-partijen willen in ‘klaar voor de toekomst’ duurzame inzetbaarheid en als onderdeel daarvan ouderenbeleid, meenemen in het gesprek met werknemers.

Ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof wordt vanaf 2 augustus wettelijk geregeld. Het is dan mogelijk om gedurende het eerste levensjaar van het kind gedurende 9 keer de wekelijkse arbeidsduur een uitkering aan te vragen bij het UWV ter hoogte van 70% van het maximum dagloon. Werkgevers willen deze wettelijke regeling in de cao opnemen. Voor de resterende duur van het ouderschapsverlof wordt de huidige cao-regeling 8.1. toegepast.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat ook in op 2 augustus. Deze wet moet meer duidelijkheid en inzicht geven in geldende arbeidsvoorwaarden. Dat vraagt ook aanpassing van de cao. Zo wordt de opsomming in het artikel over wat er in de arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen, geschrapt en verwezen naar de wettelijke regeling. Bij het artikel over nevenwerkzaamheden moet worden toegevoegd dat het verbod alleen geldt bij een objectieve rechtvaardiging. Het artikel over het studiekostenbeding moet worden aangepast voor studies die bij wet zijn verplicht.

ABP-dispensatie

Cao-partijen kunnen onder in de cao opgenomen voorwaarden dispensatie geven voor de toepassing van de ABP-regeling.

O&O fonds PLb

Een bijdrage van 0,1% in 2023 gebaseerd op de loonsom van 2022.

Verlengen Sectoraal Sociaal Plan

Ongewijzigd verlengen van het Sectoraal Sociaal Plan met de looptijd van de nieuwe cao tot en met 31 augustus 2023. Het Sectoraal Sociaal Plan nemen we inhoudelijk mee bij het thema mobiliteit en flexibiliteit in ‘klaar voor de toekomst’.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu