Terug naar Kennisbank

Cao-akkoord UMC 2022-2023

Gepubliceerd op 2021-09-24

Op 16 september 2021 hebben de NFU en NU’91, de betrokken partijen bij de cao UMC, een akkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Deze nieuwsbrief is beperkt op hoofdlijnen, de inhoud van deze nieuwsbrief is daarom niet uitputtend. In de bijlage vindt u het principeakkoord dat gesloten is tussen de verschillende partijen. Hierin kunt u alle informatie vinden.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 1 januari 2024.

Beloning
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
  • Structurele salarisverhoging in augustus 2022 voor middengroepen, incl. de toegevoegde functies, in vier functiefamilies

De salarissen worden per 1 augustus 2022 structureel verhoogd met 3,5%.

  • Eenmalige uitkering in januari 2022 voor middengroepen, incl. de toegevoegde functies, in vier functiefamilies

In januari 2022 ontvangen deze medewerkers een eenmalige bruto uitkering van 3,5% van twaalf maal het in juli 2021 voor hen geldende salaris. Deze uitkering wordt betaald aan medewerkers die op 1 januari 2022 in dienst zijn. Medewerkers met een nul-uren arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 2.4.2.2. Cao umc ontvangen de uitkering naar evenredigheid van het gemiddelde deeltijdpercentage over het laatste half jaar van 2021.

  • Per 1 augustus 2023 worden de salarissen verhoogd met een percentage gebaseerd op de OVA post contractloonmutatie zoals door VWS vastgesteld voor 2023 verminderd met de doorlopende kosten van de eerdere loonsverhoging.

Toelage bij onregelmatige diensten (TOD), bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten (BAD)
TOD
Voor de medewerkers die onregelmatige diensten draaien wordt de TOD niet langer berekend over maximaal het salaris van schaal 7, periodiek 10, maar wordt de TOD per 1 januari 2022 berekend op basis van het feitelijke salaris tot een maximum van reguliere schaal 10 periodiek 8.

Per 1 januari 2023 wordt deze grondslag verder verhoogd naar eind reguliere schaal 10 (periodiek 12). Verder krijgen per 1-1-2022 ook medewerkers in schaal 11 die onregelmatige diensten draaien recht op TOD (met voornoemde maximale grondslagen).

BAD
De beperking voor medewerkers t/m schaal 10 wordt opgeheven, daar ook medewerkers in hogere schalen
BAD diensten draaien.

Stagiaires
Vanaf 1 januari 2022 wordt de huidige regeling stagevergoeding uitgebreid en van toepassing op alle MBO-, HBO- en WO-opleidingen voor zover de stage een gestructureerd en verplicht onderdeel vormt van de studie en is gericht op de directe patiëntenzorg. Voorwaarde is dat stage langer dan 1 maand duurt (144 uur). De stagevergoeding geldt niet voor coassistenten.

Overige (kosten)vergoedingen
Thuiswerkvergoedingen
Naast al geboden tijdelijke faciliteiten (apparatuur en meubilair) ten behoeve van corona-gerelateerd verplicht thuis werken, wordt per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding ingevoerd van € 2 netto per thuiswerkdag.

Vitaliteit en werkgelegenheid

Vitaliteit

  • Werkgevers hanteren als norm het zelf roosteren door teams. We maken een studieafspraak voor de implementatie van goede software en het opleiden van planners, daarbij wordt aangehaakt bij eerder onderzoek binnen SoFoKleS en wordt gebruik gemaakt van SoFoKleS gelden.
  • De wens is om meer rust in het rooster te krijgen. Streven is het zelf roosteren te verbeteren met speciale softwaresystemen. Als tijdelijke maatregel zal gedurende de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 gelden dat de vergoeding verschoven diensten bij het ruilen van diensten op verzoek van de organisatie wordt toegekend als het rooster binnen 72 uur wordt gewijzigd. Na 4 maanden zal geëvalueerd worden waar de knelpunten bij het verder ontwikkelen van zelf roosteren zitten en zal aan oplossingen worden gewerkt.
  • De rusttijd na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht, waarin minimaal twee keer gevolg is gegeven aan een oproep of waarin meer dan twee uren arbeid is verricht, bedraagt ten minste 8 uur.
  • Na een nachtdienst geldt minimaal 14 uur rust. Dit geldt niet voor mogelijke oproepen tijdens een bereikbaarheidsdienst. Deze bepaling geldt niet voor academisch medisch specialisten. Verder kan lokaal met instemming van de OR hiervan worden afgeweken.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu