Burgerschap

Welkom op de RMU-webpagina over christelijk burgerschap!

Op deze pagina vindt u meer informatie over de poster met het thema 'christelijk burgerschap'. Ook organiseerden we een serie webinars over dit thema.

Webinars   

Kijk ze terug!

Klik op de buttons hieronder om meer te leren over de woorden die in de gele driehoeken op de poster staan. Ze zijn onderverdeeld in vier thema's, die ook terug te vinden zijn op de poster. Veel leesplezier!

 Democratische rechtstaat

 Omgaan met conflicten

Maatschappelijk handelen

 Omgaan met verschillen

De RMU-GOLV heeft in het kader van het 100-jarig bestaan van de GOLV een poster ontworpen die een bijdrage kan leveren aan het gesprek in de klas over een christelijke invulling van burgerschap. Burgerschapsonderwijs is heel actueel en heeft als doel het vormen van goede burgers. Dit onderwijs vormt daarmee een belangrijke voorbereiding op het leven op de werkvloer. Misschien komen op en in je werk de burgerschapsthema’s wel het meest voor. Voor de RMU vormt dit een belangrijke reden om burgerschap vanuit christelijk perspectief te doordenken en toerusting op dit gebied te verzorgen. Dat kan onmogelijk zonder je levensbeschouwing daarbij te betrekken. In ons land kan en mag dat ook.

Op deze site vindt u inspiratie en een toelichting op de gekozen Bijbelteksten bij de begrippen op onze poster. Deze poster is een instrument om het gesprek over de praktische invulling van christelijk burgerschap te faciliteren. Leerlingen kunnen er zelf over nadenken, maar een leerkracht of docent kan ook een gesprek beginnen naar aanleiding van een gebeurtenis. Daarbij kunnen de Bijbelteksten inhoudelijk richting geven.

De poster over christelijk burgerschap is bedoeld om in een context van een goede pedagogische relatie ingezet te worden. Het dient als een aanleiding om het gesprek met leerlingen aan te gaan over de begrippen op de poster. Juist de praktische invulling van deze gewone begrippen bepalen namelijk hoe je burger bent in ons land en met welke motieven je dat doet. De invulling van deze begrippen is in essentie terug te leiden tot de denkschema’s die ons handelen bepalen en de bron van deze schema’s.

Paulus spreekt hier ook over in Romeinen 12. Hij gaat specifiek in op wereldgelijkvormigheid en het denken volgens de schema’s en denkpatronen van de wereld. Na de oproep in vers 1 om God te bedoelen en te dienen als een ‘Gode welbehagelijke offerande’ roept hij in vers 2 op niet te denken volgens de patronen van de wereld. Een nieuw gemoed is nodig om Gods wil te leren verstaan en doen. Het geheim van de genade die hiervoor nodig is, staat in vers 3. Christelijk burgerschap begint in wezen bij deze gemoedsverandering.

Romeinen 12
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

Deze poster dient ook als verantwoording naar iedereen die dat wil lezen. We bekennen kleur vanuit het hart: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat bepaalt immers hoe we burger zijn. Daarover vinden we een Bijbelgedeelte in Filippenzen 3.

16 Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. [...]
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Het woord ‘wandel’ in vers 20 is ook te vertalen met ‘burgerschap’. We zijn op weg als pelgrims als we door het geloof een discipel van Hem geworden zijn. Het diepste doel van christelijk burgerschap is daarom de eer van God. Van harte hopen we dat deze bijdrage daar op wijst en behulpzaam is voor het burgerschapsonderwijs.

Wilt u de poster bestellen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen.

De VO-poster is alleen nog digitaal beschikbaar. Voor het basisonderwijs is deze ook op papier nog beschikbaar.

Graag komen we u een gratis poster brengen op uw school om met u door te praten over het onderwijs. Als u meerdere posters wilt bestellen kan dat ook. Voor leden is de prijs van de poster €4,99 en voor niet-leden is de poster €6,99. Deze kosten zijn exclusief de verzendkosten van €6,75. De poster is ook in A4-formaat te bestellen. De prijs is dan €2,95 voor leden en €3,70 voor niet-leden (exclusief verzendkosten).

{{ errors.first("field_590") }}
{{ errors.first("field_583") }}
{{ errors.first("field_584") }}
{{ errors.first("field_585") }}
{{ errors.first("field_586") }}
{{ errors.first("field_587") }}
{{ errors.first("privacy") }}

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu