Houthandel

oktober 2019

Onderhandelingsresultaat cao Houthandel

De partijen bij de cao Houthandel hebben op 7 oktober een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 april 2019 t/m 31 maart 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Eenmalige uitkering

Naast de genoemde loonsverhoging ontvangen de werknemer per 1 november 2019 een éénmalige uitkering van €400,- bruto.

De uitkering geldt voor werknemers die 40 uur per week werken en sinds november 2018 of eerder in dienst zijn. Werknemers die minder dan 40 uur werken of minder dan 12 maanden in dienst zijn, ontvangen de uitkering naar rato van het parttime percentage cq naar rato van het aantal maanden dienstverband.

Uitloopperiodiek / evenwichtiger loongebouw

De 1e uitloopperiodiek wordt normsalaris. Uitloopperiodieken boven de 1e uitloopperiodiek vervallen.
Er wordt een evenwichtiger loongebouw uitgewerkt. Hiervoor zal een werkgroep aan de slag gaan om dit uit te werken.

Onderzoek naar (on)mogelijkheden van werken op zondag

In het voorstel van de werkgevers in de aanloop naar de cao-onderhandelingen stond het voorstel om de zondagstoeslag af te schaffen en de zondag als gewone werkdag te zien. Onderzoek onder de RMU-leden liet een unanieme tegenstem zien. We hebben onze visie in een brief aan de cao-partijen onder de aandacht gebracht, en kregen daarop van zowel CNV als FNV de reactie dat ook zij tegen dit voorstel zijn, omdat hun leden dat ook niet zouden accepteren.

In het huidige cao-akkoord is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de nut en noodzaak van het werken op zondag. We verwachten dat CNV en FNV hun standpunt ten aanzien van de zondag blijven vasthouden. We zullen de ontwikkelingen in de cao Houthandel op dit punt nauwlettend blijven volgen.

Overige afspraken

  • Een eigen beoordelingssysteem mag met de OR worden afgesproken, mits daarover de achterban geraadpleegd is, en in meerderheid akkoord is.
  • Aansluiting bij cao Meubel met betrekking tot een 80-, 90- 100- regeling, mits kostenneutraal.
  • Op verzoek kunnen allen roostervrije dagen afgekocht worden.
  • Vereenvoudiging van cao-teksten.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben
 

Delen