Houthandel

januari 2018

Onderhandelaarsresultaat cao Houthandel

De partijen bij de cao Houthandel hebben de week een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao kent een looptijd van 2 jaar, te weten vanaf 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
- Per 1 februari 2018 2%
- Per 1 januari 2019 2%

Eenmalige uitkering
In november 2018 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van €350,- bruto. (incl.vakantietoeslag en gebaseerd op 40-urige werkweek, en bij een minimale arbeidsduur van 1 jaar).
Voor parttimer wordt de vergoeding naar rato aangepast.

Toeslagen
In aanvulling op de bestaande cao-tekst (art. 22) zullen de toeslagen voor bedrijfshulpverlener, leermeester, scholingspromotor en de combitoeslag verhoogd worden met een percentage gelijk aan de cao-loonontwikkeling.

Kostenvergoedingen
In aanvulling op de bestaande cao-tekst (art. 24) zullen de kostenvergoedingen jaarlijks per 1 januari geïndexeerd worden met het percentage waarmee het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI alle huishoudens afgeleid) in de periode van oktober tot oktober daaraan voorafgaande is gestegen.

Functiestructuur, beoordelingssysteem met uitloopperiodieken en jeugd-instroomschalen
In een protocol wordt vastgelegd dat cao-partijen gedurende de looptijd van de cao de ingediende voorstellen m.b.t. de functiestructuur van het functiehuis van de Hibin, het beoordelingssysteem met de uitloopperiodieken en de jeugd-instroomschalen zullen bespreken.
Gedurende de looptijd verandert er dus nog niets aan wat hierover al in de cao tekst was opgenomen maar deze onderwerpen worden wel bespreekpunten voor de komende tijd met mogelijke wijziging in een cao vanaf 2019 tot gevolg.

Duurzame inzetbaarheid
Door Sivag is EFS-subsidie voor duurzame inzetbaarheid in branches en sectoren aangevraagd.
In dat kader zal ook naar de 80-90-100 regeling worden gekeken. Die regeling 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw is dus nu niet gerealiseerd maar ook niet van de baan!

Vakbondscontributie
Voor 2018 is het een recht voor werknemers om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te laten verrekenen via het salaris.
Over 2017 zullen de werkgevers de bedrijven, die de vakbondscontributie nog niet op een fiscaal vriendelijk wijze hebben geregeld, adviseren dit alsnog in 2018 te doen voor zover daar ruimte voor is in de werkkostenregeling.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen