Uitgeverijbedrijf

november 2017

Onderhandelingsresultaat cao Uitgeverijbedrijf

De partijen bij de cao Uitgeverijbedrijf hebben op 26 oktober jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 27 maanden, en wel van 1 maart 2017 t/m 31 mei 2019.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

- Per 1 november 2017 1,5%

- Per 1 juli 2018 1,5%

Daarnaast ontvangen de werknemers in december 2017 een eenmalige uitkering van €300,- bruto. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato van hun dienstverband.

Persoonlijk keuzebudget

Het basisbedrag van het persoonlijk keuzebudget (artikel 6.1.2 cao) wordt per 1 januari 2017 structureel 12%.

Pensioenen

De uitzonderingsbepaling aangaande het pensioen voor de functiegroepen BTU, PU, OP en VAK komt te vervallen; uiterlijk 31 december 2019 moeten alle uitgeverijen zijn toegegroeid naar het niveau van de CAO Uitgeverijbedrijf.

Flexibele arbeidskrachten

De werkgever moet er zorg voor dragen dat uitzendkrachten en payrollwerknemers minimaal de beloning krijgen die geldt voor de betreffende functie in de cao.

Salarisgebouw

  • Het salarisgebouw van de functiegroep Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU) wordt ingericht conform de salarisgebouwen van de andere functiegroepen in de cao door uitsluitend de minimum en maximumbedragen per salarisschaal te benoemen, alsmede per schaal de hoogte van de standaardstap.
  • In het salarisgebouw van de functiegroep Dagbladuitgeverijbedrijf (DU) komen de zogenaamde aanloopschalen te vervallen. Studiecommissies
  • Er komt een commissie Duurzame inzetbaarheid die de mogelijkheden voor afspraken omtrent duurzame inzetbaarheid gaat onderzoeken. Onderdeel van de studie zal een Generatiepact zijn, dat voorziet in het minder werken van ouderen waarvoor jongeren kunnen worden aangetrokken.
  • Er komt commissie Gezond Speelveld, waarbij in ieder geval het al dan niet toepassen van een tariefstelling voor freelance werkzaamheden aan de orde zal komen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. Lees hier de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen